Privacy verklaring Multisignaal Verwijsindex.tv

Verwerkingsverantwoordelijke

Multisignaal Verwijsindex.tv is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Multisignaal Verwijsindex.tv beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Multisignaal Verwijsindex.tv is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming zijn met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Multisignaal Verwijsindex.tv verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.

Indien u vragen of opmerkingen heeft en deze aan ons toestuurt, dan registreert en gebruikt Multisignaal Verwijsindex.tv ten behoeve van correspondentie, tijdelijk uw e-mailadres.

Grondslag van de verwerking

Multisignaal Verwijsindex.tv moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG).

Toezending van uw vraag kan naar het e-mail adres helpdesk@multisignaal.nl. Uw vraag komt binnen vanuit het door u gehanteerde e-mailadres. Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt voor correspondentie tussen Multisignaal Verwijsindex.tv en uzelf.
Zodra uw vraag is beantwoord en afgehandeld, zal Multisignaal Verwijsindex.tv de correspondentie volledig verwijderen. Uw gegevens worden niet opgeslagen in een database.

Mocht u hierover vragen hebben, wendt u zich dan tot de helpdesk@multisignaal.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Multisignaal Verwijsindex.tv om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Multisignaal Verwijsindex.tv zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Multisignaal Verwijsindex.tv mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking is vereist (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat uw e-mailadres wordt verwijderd, wanneer uw vragen dan wel opmerkingen zijn beantwoord c.q. voor kennisgeving aangenomen, en de correspondentie derhalve stopt.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Een verzoek om een afschrift kunt u sturen aan:

Multisignaal Verwijsindex.tv

Inzageverzoek Multisignaal Verwijsindex.tv
Boezemweg 14
3255 MC Oude - Tonge

Verwijsindex.tv is een product van: